b_270_180_16777215_00_images_21_starom4.jpg

Monstrózní staroměstská poprava 21. června roku 1621, známá též jako „staroměstská exekuce“, se krutostí vymykala obvyklé míře veřejného justičního násilí své doby. Veřejné popravy kriminálních zločinců patřily k obvyklým událostem raného novověku. V případě staroměstské exekuce však popravení pocházeli z horních vrstev společnosti, do role trestaných se dostali přímo ze svých vysokých společenských a politických pozic a jejich smrt na popravišti byla zostřena různými dodatečnými tresty, k nimž patřilo utínání rukou, uřezávání jazyka a posmrtné čtvrcení těl. Části jejich ostatků pak byly brutálně vystavovány na veřejnosti, aby dlouhodobě připomínaly, jaký trest čeká všechny, kteří se vzbouří proti moci absolutistického státu, reprezentovaného fanatickým monarchou. Z ochozu staroměstské mostecké věže Karlova mostu bylo například vysunuto dvanáct sochorů s koši ze železných prutů, v nichž byly dlouhá léta vystaveny hlavy dvanácti nejvýznamnějších popravených.

Císař Ferdinand II. z rodu Habsburků trestal tímto způsobem povstání české stavovské protestantské reprezentace proti své vládě. Stavovské povstání, které bylo zahájeno druhou pražskou defenestrací 23. května 1618, přechodně zmařilo mocenské ambice domácí „prohabsburské strany“, sjednocené zejména katolickou vírou. Sesazení Ferdinanda II. a nastolení předáka německé protestantské Unie, kurfiřta Friedricha Falckého na český trůn, ovšem trvalo jen do porážky stavovského vojska císařskou armádou v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620. Porážka stavovského povstání byla stejně tak úvodem k vleklému celoevropskému konfliktu, známému pod názvem „třicetiletá válka“, jako zdrojem utužení absolutistické vlády rakouských Habsburků v českých zemích i počátkem triumfu katolické církve nad českou reformací.

b_270_180_16777215_00_images_21_starom2.jpg

Náboženství a víra v té době byly veřejnou záležitostí a politika se s náboženstvím navzájem prolínaly a často splývaly. Poprava na Staroměstském náměstí byla jednak politickou záležitostí, jak to chtěl císař Ferdinand II. takto manifestovat před světem, ve skutečnosti šlo i o náboženské záležitosti. Poprava se vyznačovala nebývale hrůznou podobou a těžko představitelnou krutostí i vzhledem k násilným zvyklostem té doby. Ideové zdůvodnění této mimořádné krutosti je vyjádřeno v kázání kapucína P. Sabina, který byl dvorním kazatelem Ferdinanda II. a který nabádal panovníka ke krutému potrestání svých poddaných a nemilosrdnému jednání s těmi, kteří proti němu povstali.

Stavovské povstání, které bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře, nacházelo myšlenkové zdůvodnění v možnosti povstat na odpor proti panovníkovi, který nedodržuje právo a jedná jako tyran. Oprávnění boje za obranu politické a náboženské svobody mělo zdroje v politické teologii kalvinismu. Toto téma spravedlivé vlády a možnosti sesazení panovníka bylo diskutováno i na pražské univerzitě. V českém prostředí byla též přítomna zkušenost a tradice obranného boje v husitské době. Vedle toho však zde existovalo zásadní odmítání použití násilí jako původní bratrský motiv určovaný myšlenkami Petra Chelčického. Ten lze vidět i v postoji muže širokého politického rozhledu – bratrského šlechtice Karla Staršího ze Žerotína, který se nepřipojil k povstání proti císaři. Tento postoj Karlu Staršímu ze Žerotína nevyčítal Jan Amos Komenský, který později u něho nalezl dočasnou ochranu, jako i další bratrští kněží.

b_270_180_16777215_00_images_21_chvile_pane.jpg

V dalším díle pořadu si můžeme vyslechnout verše žalmu 81. s výkladem od Tomáše Butty, patriarchy - správce Církve československé husitské, a také modlitbu Tomáše Nováka, duchovního pro studenty.

Z písní s kytarovým doprovodem tentokrát zazní ze zpěvníku CČSH: Ježíš Kristus, božská moudrost; Pojďte, bratří, pojďte spolu; a dále kánon z ekumenického prostředí, ke kterému český text napsal Milan Salajka.

Sólový zpěv: Hana Tonzarová; kytara, zpěv: Tomáš Butta; zpěv: Tomáš Novák.

b_270_180_16777215_00_images_21_hanka.jpg

Česká televize v rámci cyklu "Sváteční slovo" odvysílala včera 23.5. na ČT2 od 10:30 promluvu sestry Hany Tonzarové.

O plodech z Božího sadu

Jsme v ovocném sadu a není to náhoda, že jsme právě zde. Po Vánocích a Velikonocích slavíme Svatodušní svátky. Prosíme o vylití ducha, o životí boží síly, díky níž žijeme další rok života a příroda spěje opět k tomu, aby vydala své ovoce jako tyto stromy zde, z nichž zanedlouho dozraje dobré ovoce.

Apoštol Pavel biskup Galatské vyzývá: jsme-li živi Duchem, dejme se Duchem také vést a jezme jeho ovoce. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

Z lásky Bůh sestoupil na tento svět. Z lásky se Ježíš za nás obětoval a dal nám přikázání, abychom milovali Boha a milovali bližního jako sebe sama.

Radost zaslibuje Ježíš svým učedníkům zůstanou-li v jeho lásce, tak jako ratolest při svém kmeni.

mt_ignore

b_270_180_16777215_00_images_21_smardova.jpg

V televizním pořadu o farářce Janě Šmardové Koulové, o Církvi československé husitské a Československé obci legionářské. „Československá obec legionářská slaví sto let, byla založena 22. května 1921. Ve stejném roce vznikala také náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani. Tamější sbor je zasvěcen českému králi Jiřímu z Poděbrad a památce legionářů a vede ho Jana Šmardová Koulová, pravnučka ruského legionáře Václava Čížka a sama také aktivní členka Československé obce legionářské. Kalich – symbol husitů i legionářů – tedy tmaňskou farářku provází doslova na každém kroku.“ Připravili J. Slomiany a P. Všelichová

mt_ignore

Plánované události

středa, 16 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 20 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 20 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
neděle, 20 červen 2021; 19:00 -
Praha Nové Město - bohoslužba
středa, 23 červen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 27 červen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 27 červen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 27 červen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba