Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum o spolupráci
mezi
CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU
a
AGENTUROU HELPTOUR

Církev československá husitská (CČSH)
IČO 00445185
Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6

a

Helptour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
IČO 65471318
Budějovická 73, 142 00 Praha 4

vyhlašují

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KOMUNIKACE ODKAZU KŘESŤANSTVÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Preambule

Spolupráce je oběma stranami vnímána ve snaze přistoupit k formulaci dlouhodobějších vizí vážících na společenský vývoj ve společnosti tak, aby byly pojmenovány i ty problémy, které se vztahují k celému dění ve společnosti na pozadí dějinného vývoje křesťanství na našem území. Jedná se především o příležitost vznášet a přinášet, iniciovat dialog ve společnosti s odkazem na význam a úlohu křesťanských kořenů a působení celé řady osobností, které formulovali a měli vliv na vývoj politický, kulturní, společenský, ale i duchovní v kontextu národním, ale i mezinárodním. V dnešním ekonomizujícím se světě jde o impuls po hledání širšího kontextu problémů, jež v naší společnosti generují vnitřní i vnější okolnosti vývoje, hlubší pochopení příčin těchto problémů a na odkazu dějin a osobností hledat jak přispívat k národní identitě, zejména v rámci Evropy, ale i identitě křesťanství a židovství, ve vztahu k jiným náboženstvím.

Církev československá husitská vznikla na počátku 20. století z hnutí katolického modernismu. Hlásí se k odkazu české reformace – Mistra Jana Husa, husitů a českýchbratří. V jejím programu došlo k určitémusouznění s názory T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka.Církev československá husitská má bohatě rozvinutou ekumenickou práci: styk s mnoha českými a zahraničními církvemi, má bohatou spolupráci s katolickou církví a nekatolickými církvemi. Významnou měrou se podílí na formulování postojů jak k otázkám věrouky, tak ale i společenského dění u nás i v zahraničí. Význam, je i nepřímá účast v oblasti školství, vědy a v těsné součinnosti s církvemi na našem území vytváří prostor komunikaci k tématům křesťanství, církevních dějin a dalších společenských témat. Aktivně se podílí na pořádání celé řady církevních, společenských akcí jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni.

Agentura HELPTOUR je specializovanou agenturou zaměřenou na podporu cestovního ruchu. Byla založena v roce 1995. Hlavním odborným tématem je od roku 2005 téma církevní turistiky na našem území. V tomto segmentu cestovního ruchu v souvislosti s projekty vzdělávání průvodců a MAGNI cesty s příběhem spolupracuje s celou řadou subjektů působících v cestovním ruchu a poznávacím turismu, vzdělávacími a vědeckými institucemi v oblasti historie, místní a regionální samosprávu a ústředními orgány státní správy.

Všeobecná ustanovení

1) Účelem tohoto memoranda je vytvoření rámce pro ustavení platformy pro koordinaci a spolupráci v oblasti podpory rozvoje církevníturistiky a v souvislosti s pořádáním oslav a připomenutí významných výročí spojených s křesťanskými dějinami na našem území.
2) Spolupráce se bude rozvíjet v oblastech společných oběma smluvním stranám, tedy křesťanských výročí, církevních památek a podpoře duchovní tradic jak doma, tak i v zahraničí.
3) Spolupráce bude organizována agenturou Helptoura Církví československou husitskou.

HLAVNÍ TEMA SPOLUPRÁCE

1. Organizace a propagace kulturních a duchovních doprovodných akcí v letech 2013, 2014 a 2015 ve vztahu k výročí upálení M.J.Husa.
2. Spolupráce na podpoře domácího cestovního ruchu
3. Spolupráce na příjezdovém cestovním ruchu do ČR

Detailní přehled činností spolupráce je uveden v příloze Memoranda.

ČLÁNEK 1
Účel

1.1 V rámci tohoto Memoranda hodlají zúčastněné strany podporovat vzájemnou spolupráci, která bude zaměřena zejména na sestavení střednědobého výhledu akcí na tři roky a sestavení „Plánu významných výročí spojených s duchovním odkazem dějin křesťanství". Ten se stane podkladem pro komunikační plán zaměřený na návštěvy památných míst s tématikou církevní turistiky. Akce, které budou do plánu zařazeny, budou vybrány s důrazem na zájem zachování kulturního dědictví a rozvoje tradic na území České republiky a v zájmu dalšího zvyšování úrovně vnímání historických kulturních tradic.
1.2 Smluvní strany vytvoří podmínky, aby organizace a orgány místní samosprávy, které se na organizování akcí podílí, nebo pořádají akce, zvážily možnost zapojit se do aktivit, které mají církevní tradice na našem území v rámci komunikace vzešlé z tohoto memoranda účastnit.
1.3 Při pořádání vybraných kulturních, náboženských a společenských akcí, které jsou zařazeny do Plánu uvedeného v bodě 1.1 . Vybrané akce zařazené v Plánu budou prezentovány pod společnou značkou MAGNI, značky církevní turistiky na našem území.
1.4 Zvláštní pozornost bude věnována pořádání akcí s cílem efektivní prezentace a propagace jednotlivých destinací České republiky v rámci projektu církevní turistiky, se zvláštním zaměřením na propagaci duchovního odkazu reformace a památek v majetkuCČSH.

ČLÁNEK 2
Oblasti kooperace a spolupráce

2. 1 Vzájemná spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat následující oblasti:
Pravidelná setkání pracovního týmu.
Sdílení informací o možnostech podpory rozvoje církevní turistiky v souvislosti s významnými výročími.
Sdílení informací o pořádání náboženských, kulturních a společenských akcí v návaznosti na cíle Memoranda.
Podpora cestovních kanceláří a organizátorů zájezdů formou udělení autorských práv k vydání katalogu církevních památek a pamětihodností
Prezentace MAGNI v rámci komunikace a prezentace tištěných, tak i digitálních medií.
Organizování vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblastech náboženství, historie a církevních památek.
Hlavním komunikačním nástrojem pro organizaci výletů je www.magni.cz, kde je jednak umístěna nabídka aktuálně vyhlášených výletů jednak bude k dispozici jednoduchý registrační formulář.

2.2 Další oblasti spolupráce
Další oblasti spolupráce je možné dohodnout dle aktuálních projektů a potřeby.

ČLÁNEK 3
Provádění

3.1 K realizaci Memoranda zúčastněné strany vytvoří společný pracovní tým ustavený na základě tohoto Memoranda. Ten posoudí a rozpracujerealizaci Memoranda do konkrétních podmínek na období jednoho roku ve formě Ročního plánu. Roční plán bude obsahovat zejména výběr akcí na následující kalendářní rok a výhled na další tři roky. Po posouzení a schválení statutárními orgány smluvních stran se Plán stává závazným a bude rozpracován do Komunikačního plánu MAGNI. Statutární orgán tento Plán schválí v termínu nejpozději do 30. 9. předchozího roku.

3.2 Pracovní skupinu zřizuje ředitel agentury HELPTOUR a je složena ze zástupců stran Memoranda a dalších vybraných expertů a odborníků. Pracovní tým se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za rok, nebo na žádost kterékoliv ze zúčastněných stran Memoranda. O jednání společné pracovní skupiny bude vyhotoven zápis, který signují členové pracovní skupiny.

V Praze 2.7.2012

Signováno

Církev československá husitská
Agentura Helptour

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Mapa událostí

2 Událostí for 06.05.2015
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH


Powered by A.D.